คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

ขั้นตอนการจัดฟันครอบใส

อธิบายการจัดฟันครอบใส

การจัดฟันครอบใส ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์เท่านั้น

เมื่อมาพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษา/รับการจัดฟันครอบใส
ทันตแพทย์จะตรวจประเมินฟัน การสบฟัน กระดูกขากรรไกร ใบหน้า และ ถ่ายภาพเอกซเรย์ ฟิล์มใหญ่ทั้งขากรรไกร
จากนั้นจะพิมพ์ฟันหรือสแกนฟันด้วยเครื่องสแกนฟันดิจิทัล ๓ มิติ เพื่อบันทึก ข้อมูลภาพของฟันและการสบฟัน สำหรับวางแผน

ฟันจำลองการสบฟัน

การรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทันตแพทย์จะใช้ Computerized Digital Imaging เพื่อดูและปรับรูปแบบการเคลื่อนของฟันในทุก ๆ ระยะของ ชุดอุปกรณ์จัดฟันครอบใส จนถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดฟัน
เมื่อวางแผนการรักษาเสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาเพื่ออธิบายแผนการรักษาและทางเลือกการรักษาให้ผู้ป่วยทราบ
โดยสามารถแสดงลักษณะการเรียงตัวของฟันในรูปแบบ VDO ซึ่งจะทำให้เห็นภาพว่า ฟันมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดโดยประมาณ ทำให้คนไข้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ทั้งระหว่างการรักษาและหลังการรักษา จากนั้นก็จะเป็นกระบวนการผลิตของแลป ทันตกรรมที่จะผลิตชุดอุปกรณ์จัดฟันครอบใสตามจำนวน ที่วางแผนไว้
เมื่อมีการนัดหมายผู้ป่วยให้มารับอุปกรณ์ จัดครอบฟันใส ทันตแพทย์อาจจะติดปุ่มยึดบนฟัน (attach-
ment) พร้อมส่งมอบชุดอุปกรณ์จัดฟันแบบใสให้ผู้ ป่วย โดยจะนัดผู้ป่วยกลับมาพบทันตแพทย์ทุกๆ 1-2 เดือน
ผู้ป่วยจะต้องร่วมมือ

ใส่อุปกรณ์จัดฟันใสอย่างน้อย ๒๒ ชั่วโมงต่อวัน  หรือ ๑-๒ เดือน

โดยประมาณหรือตามที่ทันตแพทย์นัดหมาย เพื่อติดตามความแนบสนิทของอุปกรณ์จัด
ฟัน กับตัวฟัน ติดตามผลความคืบหน้าในการรักษา
รวมทั้งการแก้ไขกรณีที่อุปกรณ์จัดฟันในไม่แนบสนิท กับตัวฟัน พร้อมทั้งรับชุดอุปกรณ์จัดฟันแบบใสชุด
ถัดไป
ถ้าฟันเคลื่อนไม่ได้ตามตำแหน่งที่วางไว้ ทันต-แพทย์อาจทำการสแกนฟันใหม่เพื่อสั่งผลิตอุปกรณ์
จัดฟันใสชุดใหม่ต่อไป (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาที่คนไข้เลือก)
เมื่อฟันเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งที่วางแผนเรียบร้อยแล้ว การจัดฟันเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ คนไข้
จะต้องดูแลรักษารูปฟันไว้ไม่ให้กลับไปซ้อนเก ด้วยการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (retainer)
อยากจัดฟันใสต้องปรึกษาทันตแพทย์เท่านั้น
แม้ว่าชุดอุปกรณ์จัดฟันใสจะถูกวางแผนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งสำคัญคือ จะต้องใช้
ทักษะความสามารถของทันตแพทย์ในการตรวจ และ วางแผนการรักษา